Regulamin użytkowania platformy kwadransdlagitary.pl

Niniejsza treść reguluje zasady korzystania z serwisu kwadransdlagitary.pl (dalej zwanego SERWISEM) prowadzonego przez “Instrukcja Improwizacji Paulina Zeifert” (NIP: 6312651791; REGON: 243459888) z siedzibą w Gliwicach, ul. Kościuszki 1c/601A, 44-100 Gliwice zwaną dalej OPERATOREM.

Warunkiem korzystania z serwisu kwadransdlagitary.pl i każdorazowo korzystania z usług jest akceptacja poniższego regulaminu, skutkująca zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

Postanowienia ogólne

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie:

1) Użytkownik – to osoba, która zawiera Umowę z OPERATOREM kupna jednego bądź więcej PRODUKTÓW;

2) Adresat – to właściciel adresu email, na który wysyłane są wiadomości elektroniczne z SERWISU

3) Regulamin – to „Regulamin Użytkowania SERWISU”;

4) Witryna – to stron internetowa kwadransdlagitary.pl dostępna pod tym samym adresem;

5) Produkt – to produkty sprzedawane poprzez SERWIS UŻYTKOWNIKOM WITRYNY

6) Konto – to zbiór szereg funkcji, praw dostępu, narzędzi udostępnianych UŻYTKOWNIKOWI WITRYNY;

7) Umowa – to umowa kupna którą Użytkownik zawiera z OPERATOREM poprzez akceptację warunków określonych niniejszym Regulaminem po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego;

Korzystanie z Platformy nakłada na Użytkownika obowiązek stosowania się i akceptowania obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem:

– Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 94 z późn. zm.);

– Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204);

– Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926);

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest OPERATOR.

Techniczne warunki korzystania z serwisu kwadransdlagitary.pl

Do użytkowania SERWISU niezbędne jest posiadanie Konta Użytkownika oraz Przeglądarki Internetowej umożliwiającej obsługę tzw. „ciasteczek” oraz kodu typu „Javascript”.

Operator dołoży wszelkich starań aby Witryna funkcjonowała poprawnie podczas użytkowania jej zasobów poprzez najnowsze przeglądarki internetowe.

Operator nie gwarantuje, iż Witryna będzie funkcjonowała bezwzględnie we wszystkich przeglądarkach jak i nie może zapewnić 100% dostarczalności i możliwości odczytania wiadomości elektronicznych przez nią wysyłanych.

Korzystanie z witryny kwadransdlagitary.pl

Użytkownik dokonując rejestracji oraz korzystając z Witryny akceptuje następujące postanowienia:

a) zapoznałem się z Regulaminem,

b) akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu,

d) przystępuję dobrowolnie do użytkowania SERWISU

e) dane wskazane podczas rejestracji lub/i aktualizacji do mnie należą i są prawdziwe,

f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Operatora, wskazanych w formularzu rejestracyjnym, do celów skutecznego wykonania Umowy,

g) wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od Operatora (w tym informacji technicznych, aktualności oraz materiałów reklamowych i promocyjnych),

h) w sposób legalny umieściłem dane w formularzu rejestracyjnym, oświadczam, że są prawdziwe i nie naruszam tym samym praw osób trzecich,

i) biorę odpowiedzialność za legalność adresów wprowadzanych do mojego Konta na Platformie.

Użytkownik nie może:

a) działać niezgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski i dobrymi obyczajami;

b) wprowadzać, importować, przekazywać adresy email osób, które nie wyraziły otrzymywania wiadomości elektronicznych od Użytkownika,

Operator zastrzega prawo do blokady Konta Użytkownika, wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym oraz odmowy sprzedaży Produktu.

Polityka prywatności i dane osobowe

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z Polityką Prywatności.

Użytkownik dobrowolnie przekazuje swoje dane w procesie rejestracji oraz aktualizacji.

Odpowiedzialność

Operator zobowiązuje się do świadczenia usługi w możliwie najwyższym stopniu dostępności.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, przerwy techniczne, niedostępność części lub wszystkich usług na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych (np. awaria datacenter, zjawiska przyrody, awarie serwerów, zasilania, dostępności po stronie usługodawców internetowych).

Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niedostępność w wyniku prowadzonych usprawnień, aktualizacji w Platformie.

b) treści przesyłane przez Użytkowników Platformy.

c) roszczenia skierowane za działania Użytkowników powodujących naruszenie niniejszego Regulaminu lub prawa. Pełną odpowiedzialność za treść jak i skutek jej wysłania ponosi Użytkownik.

Prawa autorskie

Operatorowi przysługują majątkowe prawa autorskie do Serwisu oraz treści w niej zamieszczonych, będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz podlegających ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy.

Operator nie zezwala na wykorzystywanie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji oraz oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Operatorowi, za wyjątkiem sytuacji gdy Operator wyrazi zgodę oraz zakres wykorzystania w/w elementów. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie treści przez Użytkownika.

Zwrot zakupionego towaru

W przypadku zakupu produktów fizycznych, klient ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dostarczenia towaru bez podawania przyczyny i otrzymania zwrotu ceny produktu.

W tym celu, klient musi w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, dokonać zwrotu towaru na adres 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 1c/601A.

Postępowanie gwarancyjne

Roszczenia wynikające z gwarancji prosimy kierować pod adres email: kontakt@kwadransdlagitary.pl bądź telefonicznie pod numerem: 889-267-729.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w czasie 14 dni roboczych.

Postanowienia końcowe

Operator może zmienić regulamin i opublikować, zaktualizować go na niniejszej stronie.

Strony ustalają, że wszelka korespondencja może następować poprzez kanały elektroniczne: email lub formularz kontaktowy.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 22.09.2015 roku i jest dostępny na stronie

 
Koszyk